دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم دامی
گروه علوم دامی و صنایع غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 - 13:25 | 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
علوم دامی - تغذیه طیور
علوم دامی - تغذیه دام

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
 علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور
علوم دامی -تغذیه دام 
 علوم دامی - تغذیه طیور

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی
مهندسی کشاورزی - علوم دامی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5949.14920.fa
برگشت به اصل مطلب