دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم
گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 - 11:06 | 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک بیو سیستم - طراحی ماشین های کشاورزی
مهندسی مکانیک بیو سیستم - فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیو سیستم - انرزی های تجدید پذیر

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
مکانیک بیو سیستم - انرژی های تجدید پذیر
مکانیک بیو سیستم - فناوری پس از برداشت
مکانیک بیو سیستم - طراحی و ساخت
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی 
مکانیک بیو سیستم 
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5948.14915.fa
برگشت به اصل مطلب