دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- راهنمای تدوین پایان نامه ها و رساله ها
راهنمای تدوین پایان نامه ها و رساله ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/13 - 10:14 | 
راهنمای تدوین پایان نامه ها و رساله ها از ابتدای سال 1397
راهنمای تدوین پایان نامه ها و رساله ها (برای پایان نامه های دفاع شده تا انتهای سال 1396)

فایل از پیش تعیین شده پایان نامه کارشناسی ارشد (برای پایان نامه های دفاع شده تا انتهای سال 1396)
فایل از پیش تعیین شده رساله دکتری (برای پایان نامه های دفاع شده تا انتهای سال 1396)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5761.14456.fa
برگشت به اصل مطلب