دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار انجمن
کارگاه آموزشی " فناوری های نوین در صنایع غذایی" توسط انجمن علمی صنایع غذایی برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 - 15:26 | 
  

  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5603.21794.fa.html
برگشت به اصل مطلب