دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار انجمن
انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی و همیاران سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کارگاه همه با هم برای دیابت را برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 - 13:30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5603.21298.fa.html
برگشت به اصل مطلب