دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار انجمن
انجمن علمی صنایع غذایی به مناسبت روز کیفیت برگزار می کند" اکران فیلم مستند"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۴ - 12:14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5603.21154.fa
برگشت به اصل مطلب