دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- ناظر انجمن
ناظر انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:41 | 


دکتر رقیه جهدی
عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5578.14441.fa
برگشت به اصل مطلب