دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم و مهندسی خاک
برترین ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/28 - 11:19 | 
مقطع کارشناسی ارشد سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک الهام سهرابی 97 17.17
مقطع کارشناسی سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی خاک حسین جوادی 95 17.05
علوم و مهندسی خاک مهدی نجف نژاد 96 18.53
مقطع کارشناسی سال 97
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود رتبه معدل کل
علوم و مهندسی خاک   کریم زاده زهرا 94 1 17.53
علوم و مهندسی خاک   جوادی ایلخچی حسین 95 1 16.43
علوم و مهندسی خاک   نجف نژاد مهدی 96 1 17.81
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5497.14211.fa
برگشت به اصل مطلب