دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم باغبانی
برترین ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/28 - 10:00 | 
مقطع کارشناسی ارشد سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی رقیه شهبازی 97 17.91
 
مقطع کارشناسی سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
مهندسی کشــــاورزی-علوم باغبانی سعید عزیززاده 96 17.61
مهندسی کشــــاورزی-علوم باغبانی رویا خسروی 97 18.45
مهندسی فضای سبز سیده فاظمه کیایی 95 17
مهندسی فضای سبز معصومه غریب پذیر 96 17.23
مقطع کارشناسی سال 97
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود رتبه معدل کل
مهندسی کشــــاورزی-علوم باغبانی
نیک روزقراملکی امیر 94 1 17.17
مهندسی کشــــاورزی-علوم باغبانی
معرفت اجیرلو فرشاد 95 1 16.71
مهندسی فضای سبز
ایمان پورنیری مهدیه 94 1 17.96
مهندسی فضای سبز
رحیمیان رویا 95 1 17.23
مهندسی فضای سبز
غریب پذیر معصومه 96 1 17.64
علوم و مهندسی باغبانی
عزیززاده نمین سعید 96 1 18.25
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5495.14206.fa
برگشت به اصل مطلب