هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل- اعضا
اعضای کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/9 - 09:36 | 
کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

 کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان اردبیل

 کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل

 کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای  استان اردبیل

کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های پژوهش و فناوری استان اردبیل

کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی استان اردبیل
 
نشانی مطلب در وبگاه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=211.9240.28439.fa
برگشت به اصل مطلب