هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/24 - 13:20 | 

تلفن ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵-۳۱۵۰۵۰۳۹-۳۱۵۰۵۳۶۷
شماره داخلی ۵۳۶۷ - ۵۰۳۹ - ۵۰۳۵
فاکس ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۶۷
ایمیل nezaratuma.ac.ir
pronezaratuma.ac.ir
صندوق پستی  ۱۷۹
کد پستی ۵۶۱۹۹۱۱۳۶۷
آدرس کامل پستی اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی-مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

نشانی مطلب در وبگاه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=211.9201.27842.fa
برگشت به اصل مطلب