هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل- دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل
دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

دکتر علی مجتهدین

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

مرتبه علمی: دانشیار

a_mojtahedinuma.ac.ir
۳۱۵۰۵۰۳۵

 

                      

نشانی مطلب در وبگاه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=211.9188.27820.fa
برگشت به اصل مطلب