روابط عمومی- اخبار
دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/4 - 10:18 | 
دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جبرائیل رزمجو ۴ خرداد با اعلام این خبر افزود: در جلسه هیات ممیزه دانشگاه، دکتر کاظم شاکری از دانشکده فنی و مهندسی، دکتر حسین محمدزاده و دکتر محمدباقر فرشباف مقیمی از دانشکده علوم و دکتر ناصر سیف الهی از دانشکده علوم اجتماعی از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.
وی افزود: همچنین دکتر ولی زاردشت و دکتر احد صابر از دانشکده علوم، دکتر وحید وزیری از دانشکده فنی و مهندسی و دکتر طاهر یلچی از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری و دکتر بهمن زاهدی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی از مرتبه علمی مربی به مرتبه علمی استادیاری ارتقا یافتند.
پایان خبرنشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://www.uma.ac.ir/find-15.183.30256.fa.html
برگشت به اصل مطلب