مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- تماس با مدیریت
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- ساختمان کتابخانه مرکزی

تلفن: ۰۴۵۳۱۵۰۵۸۰۴

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://www.uma.ac.ir/find-14.256.1312.fa.html
برگشت به اصل مطلب