مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مسئولین فناوری اطلاعات
مسئولین فناوری اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
#

نام

رشته تحصیلی

سمت

تلفن

ایمیل

سید کاظم اسدی

کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مسئول حوزه فناوری اطلاعات

(وبسایت دانشگاه)

۵۸۲۱ kazemasadiuma.ac.ir

محسن شیخعلی زاده

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مسئول حوزه فناوری اطلاعات

(ایمیل، قطعی اتوماسیون)

۵۸۲۲ sheikhalizadehuma.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=14.1449.2213.fa
برگشت به اصل مطلب