معاونت فرهنگی و اجتماعی- شرح وظایف خانم صدیقه میرزاده قصابه
اداره رفاه دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 - 09:41 | 
شرح وظایف خانم صدیقه میرزاده قصابه
 انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب دانشجویان دانشکده کشاورزی مشگین شهر
 انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویی
 تأمین وام مناسب برای دانشجویان و انجام امور مربوط به ثبت نام وام های دانشجویی
 انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان 
 انجام امورمربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویی
 صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
 انجام پیگیری های لازم درزمینه واریز بدهی دانشجویان در خصوص وام واجاره خوابگاه
ارائه گزارش به مقام مافوق و مراجع ذیربط
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.6153.15710.fa
برگشت به اصل مطلب