معاونت فرهنگی و اجتماعی- شرح وظایف آقای محرم کاظم پور
نیروی خدماتی خوابگاه شهید رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/20 - 08:49 | 
شرح وظایف آقای محرم کاظم پور

◄ انجام کلیه امورات محوله
◄ نظافت خوابگاه شهید رحیمی و تمیز نگهداشتن داخل و اطراف خوابگاهها
◄ کمک به سرپرستی خوابگاه درانجام امورات جاری خوابگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.6104.15496.fa
برگشت به اصل مطلب