معاونت فرهنگی و اجتماعی- شر وظایف آقای رحمان قهرمان راد
شیف شب خوابگاه شهید رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/20 - 08:42 | 
شرح وظایف آقای رحمان قهرمانی راد

◄ کنترل دقیق ورود و خروج دانشجویان
◄ سرکشی مرتب به مکان های عمومی خوابگاهها اعم از آشپزخانه ها، حمام ها، وراهروها و ...
◄ انعکاس مشکلات وخرابی ها و پیگیر آن
◄ جلوگیری ورود سایر اشخاص ، میهمانان و دانشجویان غیرساکن به داخل خوابگاهها بدون مجوز ازمسئولین
◄ شناسایی و اعلام مشکلات مالی ، روحی و عاطفی دانشجویان به مسئولین اداره خوابگاهها
◄ دریافت مجوز سکونت دانشجویان و ثبت اسامی آنان درلیست مربوطه  
◄ کنترل وسایل و اموال موجود در داخل و اطراف خوابگاهها و  گزارش موارد مشکوک به مسئولین
◄ گزارش غیبت دانشجویانی که مدت چند روز در محل اسکان حضور ندارند
◄ گزارش سریع هرگونه موارد مشکوک و غیر  مترقبه  در خوابگاهها
◄ پرهیز از دریافت هرگونه هدیه و سوغاتی از دانشجویان 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.6102.15494.fa
برگشت به اصل مطلب