معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی امور خدمات معاونت
معرفی امور خدمات معاونت فرهنگی و دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/7 - 13:03 | 
معرفی امور خدمات معاونت
 خانم گوهر کوهستانی  شرح وظایف : انجام امور خدماتی مربوط به معاونت
 داخلی : 
 محل کار: ساختمان آیت الله مشگینی   مستقیم : 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=111.6068.15353.fa
برگشت به اصل مطلب