معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی مسئول دفتر معاونت
معرفی رئیس دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/7 - 12:48 | 

 
 ایجاد ارتباط اداری بین معاونت دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها 
 دریافت، ثبت و پیگیری نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت معاونت برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات و
    نامه‌های وارده و صادره
 تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات معاونت به واحدهای مختلف می باشد 
 پیگیری و اجرای دستورات معاونت دانشگاه 
 پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی و راهنمایی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند
 تنظیم برنامه های کاری و ملاقات معاونت
 دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها 
 تنظیم صورت جلسات و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور 
 فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان طبق ضوابط بدون ملاقات با معاونت دانشگاه امکان پذیر است 
 تهیه گزارشات درخواستی وارائه آن به مقام مافوق و خلاصه نمودن گزارشات واصله وارائه آن برای مطالعه معاونت 
 استفاده و بکار گیری از ابزارها و برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه ها ، فعالیتها و گزارشات 
 ثبت و ضبط مستندات و فعالیتهای انجام گرفته و تنظیم و ارائه دوره ای و منظم گزارش های عملکرد به بخشها و حوزه های ذی ریط 
 همکاری با سایر معاونت ها و واحدها و کارکنان 
 داشتن حسن خلق و رعایت آداب معاشرت در برخورد با ارباب رجوع 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=111.6067.15352.fa
برگشت به اصل مطلب