معاونت فرهنگی و اجتماعی- اداره امور خوابگاه خواهران-شرح وظایف خانم فخری حسنوند
اداره امور خوابگاه خواهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/6 - 16:44 | 
کارشناس اداره امور خوابگاه خواهران 
خانم فخری حسنوند

 شرح وظایف: 

    ۱- تحویل اموال خوابگاه به دانشجویان کوثر ۱،۲ و ۳

    ۲- مسئول انبار داخل خوابگاه و پخش کردن وسایل شوینده
    ۳- همراهی کردن تاسیسات داخل دانشگاه و تعمیرکاران بیرون از دانشگاه         
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.6052.15331.fa
برگشت به اصل مطلب