معاونت فرهنگی و اجتماعی- شرح وظایف
شرح وظایف شورای بررسی موارد خاص

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرح وظایف:

◄ شورای بررسی موارد خاص : در این شورا به وضعیت آموزشی دانشجویانی که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنان که در تحصیل شان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد، پرداخته می شود.

◄ شورای بررسی موارد خاص استان : در شورای بررسی موارد خاص استان اردبیل به مشکلات آموزشی آن دسته از دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنان که در تحصیل شان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد، پرداخته می شود. 

◄ بررسی وضعیت دانشجویانی که جریان تحصیلی آنان با مشکل مواجه گردیده است.

◄ بررسی مدارک دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج.

◄ بررسی مشکل دانشجویانی که با مقررات و آیین نامه های موجود قابل حل €می باشد.

◄ تشکیل جلسات شورای بررسی موارد خاص و تدوین صورت جلسات و ابلاغ رای شورا به مراجع ذیربط.

◄ بررسی مدارک دانشجویان متقاضی انتقال موقت یا دائم که واجد شرایط انتقال نیستند. 

◄ بررسی مدارک دانشجویان متقاضی بازگشت به تحصیل ، متقاضی مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته ، متقاضی      سنوات بررسی مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که معدل کمتر از ۱۴ دارند و صدور مجوز ادامه تحصیل به آنان در صورت لزوم.

◄ بررسی مدارک دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که معدل کمتر از ۱۰ دارند و صدور مجوز ادامه تحصیل به آنان در صورت لزوم.

◄ ارسال دعوتنامه به اعضای شورا.

◄ بایگانی کلیه پرونده های مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.5158.9390.fa
برگشت به اصل مطلب