معاونت فرهنگی و اجتماعی- مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
نگاه کلی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/22 - 11:25 | 
 
 
 • ایجاد محیطی مناسب در دانشگاه در جهت ظرفیت سازی فرهنگی و اجتماعی
 • هدایت برنامه های فرهنگی و اجتماعی در راستای رسیدن به پیامدهای مطلوب اجتماعی
 • اطمینان از اثربخشی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
 • توسعه نظام گزارش دهی و ارزیابی مستمر به منظور تقویت روز افزون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
 • نیازسنجی و اولویت گذاری برنامه ها
 • افزایش شاخص های کیفی تنوع فعالیت های فرهنگی و میزان مشارکت در برنامه ها 
 • افزایش شاخص کمی تعداد برنامه در روز و تعداد تشکل های رسمی دانشجویی
 • افزایش میزان مشارکت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در فعالیت فرهنگی و اجتماعی
 • تیم سازی فرهنگی در دانشکده ها در بخش اساتید   
 • پروفایل شخصی: کلیک نمایید
 • ..................................................................................................................
 • ایمیل: azaddeluma.ac.ir
 • ..................................................................................................................
 • اطلاعات تماس: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۷۱
 • ..................................................................................................................
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find-111.4157.14834.fa.html
برگشت به اصل مطلب