مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- رویداد های مهم
رویداد استارتاپی حوزه آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/2 - 10:44 | 
پارک علم و فناوری و شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار می کند:

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=106.9251.28718.fa
برگشت به اصل مطلب