مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
تولید انبوه رنگدانه های کاروتنوئیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:51 | 
مدیر عامل : بهار احتشام نیا
تاریخ جذب : 98/04/04

عنوان ایده : تولید انبوه و تجاری سازی رنگدانه های کاروتنوئیدی
توصیف ایده : 
وضعیت :

تصاویر :

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21550.fa.html
برگشت به اصل مطلب