معاونت اداری، مالی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/29 - 15:33 | 
معاون اداری و مالی دکتر تقی اکبری
ایمیل akbari-tauma.ac.ir
شماره تماس
شماره فکس
۰۴۵-۳۳۵۱۰۱۳۶
۰۴۵-۳۳۵۱۳۹۲۰

مدیر امور اداری  خاقان آزاد
                   ایمیل                  khaqanazadgmail.com  
شماره تماس
شماره فکس
۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۲۰
۰۴۵-۳۳۵۱۰۸۱۱
 
مدیر امور مالی      دکتر بهزاد قربانی
  ایمیل      ghorbaniuma.ac.ir 
شماره تماس
شماره فکس
۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۱۵
۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۱۷
  
مدیر امور برنامه،بودجه                   نقی مألوفی                    
ایمیل
شماره تماس
شماره فکس
۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۳۷
۰۴۵-۳۳۵۱۲۲۰۰
 
مسئول دفتر معاونت                     رسول ارشادی‌فرد                       
ایمیل
شماره تماس
شماره فکس
۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۰۳
۰۴۵-۳۳۵۱۳۹۲۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=10.6450.16534.fa
برگشت به اصل مطلب