معاونت اداری، مالی- اخبار و گزارشات
برگزاری مانور ایمنی و تخلیه اضطراری در خوابگاه برادران و خواهران دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/22 - 09:36 | 
برگزاری مانور ایمنی و تخلیه اضطراری در خوابگاه برادران و خواهران دانشگاه محقق اردبیلی 
۹۸/۰۸/۲۱نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=10.6121.21245.fa
برگشت به اصل مطلب