دانشگاه محقق اردبیلی- هیات علمی
دانشکده کشاورزی مشگین شهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
آیدین عزیزپور استادیار گیاهان دارویی AWT IMAGE
لیلا غفار زاده نمازی استادیار اصلاح نباتات AWT IMAGE
مهدی معمری دانشیار علوم مرتع AWT IMAGE
نورالدین حسین پور آزاد استادیار اصلاح نباتات - مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی AWT IMAGE
قاسم میرزایی مربی هیدرولیک AWT IMAGE
رضا نوروزی مربی اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی AWT IMAGE
مهدی جودی استادیار Crop Physiology AWT IMAGE
حسن ملکی لجایر استادیار اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی AWT IMAGE
علی شاهی قره لر استادیار فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=1.506.3299.fa
برگشت به اصل مطلب