ورود به سامانه های مدیریت یادگیری

 | تاریخ ارسال: 1401/7/4 - 09:40 | 

دانشجویان:نام کاربری: شماره دانشجویی--رمز: کدملی

اساتید:نام کاربری:کد استادی--رمز:کد ملی


مشاهده فیلم راهنما و دانلود نرم افزار های مورد نیاز
 
دانشکده علوم پایه  ورود به سامانه 
دانشکده علوم انسانی ورود به سامانه
دانشکده علوم اجتماعی ورود به سامانه
دانشکده علوم تربیتی  ورود به سامانه
دانشکده کشاورزی ورود به سامانه
دانشکده فنی و مهندسی ورود به سامانه
دانشکده کشاورزی مشگین شهر ورود به سامانه
دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان ورود به سامانه
پردیس دانشگاهی سبلان نمین ورود به سامانه
دروس عمومی ورود به سامانه