میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1400/5/2 - 11:31 | 
 
    آقای لطیف رضایی
  عامل مالی
  تلفن: ۳۲۳۲۳۶۱۱-۰۴۵ 
 آقای غلامحسن یوسفی
  کارپرداز
   تلفن: ۳۲۳۲۳۶۱۱-۰۴۵
آقای سعید دمیرچی
  کارشناس امور دانشجویی
 تلفن: ۳۲۳۲۳۶۰۰-۰۴۵
آقای پیام عزیزیان
   کارشناس امور اداری
  تلفن: ۳۲۳۲۲۹۵۳-۰۴۵
آقای محمدرضا فرخی 
 کارشناس مسئول آموزش
 تلفن: ۳۲۳۲۳۶۲۲-۰۴۵
  خانم اعظم قدیری
  کارشناس اداره رفاه و امور دانشجویی
   تلفن: ۳۲۳۲۳۶۲۲-۰۴۵
 
آقای عادل شاهنده

   کتابدار
  تلفن: ۳۲۳۲۴۰۲۳-۰۴۵
آقای عارف عبدی
انباردار
خانم فاطمه باقرزاده
  مسئول خوابگاه خواهران
   تلفن: ۳۲۳۲۲۳۴۶-۰۴۵

 آقای محمد عبدالله‌زاده
نگهبان
   تلفن: ۳۲۳۲۵۵۰۵-۰۴۵

آقای علی وطن‌خواه
 نگهبان
   تلفن: ۳۲۳۲۵۵۰۵-۰۴۵


 
 آقای وحید جلالی
 نگهبان
   تلفن: ۳۲۳۲۵۵۰۵-۰۴۵