رییس امور بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1399/10/16 - 14:02 | 


دکتر فرهاد ذوالفقارپور
دکترای تخصصی فیزیک هسته ای
عضو انجمن فیزیک ایران
 

شماره تماس:   ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۱۵
ایمیل:    zolfagharpouruma.ac.ir