پرداخت کمک مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 - 09:09 | 
  • کمک به دانشجویان کم توان مالی
  • رزمایش کمک مومنانه دوران کرونا به دانشجویان بی بضاعت
  • کمک هزینه مسکن دانشجویان متاهل توسط خیّر محترم آقای حاج قدرت حاج نوری(ماهانه)
  • مساعدت به دانشجویان نیازمند
  • ازدواج دانشجویی