فرم حمایتی خیّرین از بورسیه ها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 - 14:04 | 

فرم نذر وقت و تخصص

 | تاریخ ارسال: 1398/10/14 - 14:31 | 

قرارداد مشارکت و همکاری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/14 - 13:17 | 

فرم مشارکت/همکاری برای غیر دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/14 - 12:02 | 
همکاران، خیرین و نیک اندیشان محترم برای پیشبرد طرح های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی می‌توانند با پر کردن فرم همکاری/مشارکت برای تأمین بودجه مورد نیاز برای پروژه ها کمک نمایند.

فرم یاریگری بنیاد حامیان

فرم مشارکت/همکاری برای همکاران دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/14 - 12:26 | 
همکاران، خیرین و نیک اندیشان محترم برای پیشبرد طرح های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی می‌توانند با پر کردن فرم همکاری/مشارکت برای تأمین بودجه مورد نیاز برای پروژه ها کمک نمایند.

فرم یاریگر بنیاد حامیان: برای دانلود اینجا را کلیک کنید