فهرست اعضا

 | تاریخ ارسال: 1398/7/29 - 11:50 | 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی رتبه علمی فعالیتهای مرتبط (تعداد)
طرح پژوهشی مقاله دستاورد
ترحم مصری دکتری مهندسی بیوسیستم استاد 2 12
راضیه پور دربانی دکتری مهندسی بیوسیستم استادیار 2 8
علی میرزازاده دکتری مهندسی بیوسیستم استادیار 2 8
غلامحسین شاهقلی دکتری مهندسی بیوسیستم استادیار 2 6
جواد طریقی دکتری مهندسی بیوسیستم استادیار 2 5
آرام حیدری مله نی دانشجوی دکتری مهندسی بیوسیستم
منصور احمدی دانشجوی دکتری مهندسی بیوسیستم