ورود به سایت

اطلاعات آزمایشگاه های گروه آموزشی شیمی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/15 - 09:11 | 
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی شیمی
اهم امکانات موجود در آزمایشگاه شماره تماس محل آزمایشگاه در دانشکده مسئول آزمایشگاه آموزشی/پژوهشی نام آزمایشگاه
اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ، دستگاه هدایت سنج، دیونایزر و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی
 
31505186 طبقه ی دوم آقای غلامحسین نظمی آموزشی آزمایشگاه شیمی عمومی و شیمی معدنی
شیکر، اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی 31505184 طبقه ی دوم آقای نعیم سعادتی اموزشی آزمایشگاه شیمی فیزیک و شیمی تجزیه
یخساز، دستگاه تقطیر، دیونایزر، آون  و  وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی
 
توضیح: محل استقرار دستگاه تی جی ای نیز در این آزمایشگاه می باشد
 
31505220 طبقه ی همکف آقای علی خدایاری آموزشی آزمایشگاه شیمی آلی
UV TLC آون خلأ، چیلر فریزر ، پلاریمتر، ، دستگاه تعیین نقطه ذوب، روتاری، حمام اولتراسونیک، اسپین کوتر، مایکروویو و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی     31505209 شامل دو آزمایشگاه در طبقات اول و دوم آقای دکتر غلامحسن ایمانزاده، آقای دکتر یعقوب منصوری، آقای دکتر فاروق نصیری و آقای دکتر محمدرضا زمانلو پژوهشی آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی
روتاری، حمام اولتراسونیک، همزن مکانیکی، راکتور، دستگاه تقطیر، ستگاه کروماتوگرافی گازی ، میکروسکوپ نوری، پمپ خلا و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی 31505185 شامل دو آزمایشگاه در طبقات اول و دوم آقای دکتر ابوالفضل بضاعت پور و خانم دکتر مرجان عابدی پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
 
Auto lab میکروسکوپ نوری، دانسیتومتر، ،حمام اولتراسونیک و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی 
- طبقه ی اول آقای دکتر داود سیف زاده پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی و خوردگی
 
مایکروویو، اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ، لامپ زنون، ترموستات، شیکر انکوباتور، اولتراسونیک پروب دار، حمام اولتراسونیک، و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی  - طبقه ی همکف آقای دکتر عزیز حبیبی پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی فوتوکاتالیست و نانومواد
Auto lab ،Flow  injection
، طیف سنج فلورسانس، دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار بالا، اسپکتروفتومتر دو پرتوی،
و وسایل و ابزار معمول آزمایشگاهی
- طبقه ی اول آقای دکتر حبیب اله اسکندری، خانم دکتر ماندانا امیری، خانم دکتر مریم خوشکام پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
 
چهار سرور محاسباتی و یوپی اس - طبقه ی همکف آقای دکتر امیرناصر شمخالی پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی محاسباتی
کوره با دمای بالا و کوره ی معمولی - طبقه ی همکف گروه شیمی پژوهشی اتاقک کوره