ورود به سایت

معرفی کارکنان شورای بررسی موارد خاص

کارشناس مسئول شورای بررسی موارد خاص
 دکتر ابراهیم آرامی شام اسبی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۳۵۹
 محل کار: ساختمان سبلان - شورای بررسی موارد خاص  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۹