ورود به سایت

مراحل درخواست رسیدگی به پرونده در شورای بررسی موارد خاص

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 - 12:49 | 
نام نویسی در سامانه سجاد و ثبت درخواست توسط دانشجو
  • * دانشجو باید مدارک مورد نیاز آموزشی را از آموزش دانشکده دریافت و در سامانه سجاد بارگذاری کند.
  • * دانشجویان متقاضی باید راهنمای ثبت نام و راهنمای ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص را  از طریق فایلهای پیوستی ذیل دریافت و مطالعه نمایند.
  • * دانشجویان توجه داشته باشند در صورتیکه اطلاعات ثبت نامی تکمیل نباشد خدمات مذکور در کارتابل دانشجو قابل مشاهده نخواهد بود.

راهنمای استفاده از سامانه سجاد
نکات مهم در زمان ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص 

 

شورای بررسی موارد خاص

نگاه کلی به شورای بررسی موارد خاص

شرح وظایف  کلی : شورای استانی ، مسئول رسیدگی به موارد خاص دانشجویان و ارائه راه حل منطقی برای پرونده هایی است که به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارند . لذا مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، محرم و یا در شرایط محرومیت از تحصیل موسسات به دلایل آموزشی به صورت موردی  و خاص ، بررسی و در چارچوب اختیارات تصمیم گیری می شود .

۱-صدور اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت مقررات آموزشی در شرف اخراج قرار گرفته اند به شرط آنکه میانگین کل آنها کمتر از ۱۰ نباشد.
۲-صدور اجازه انتقال موقت یا انتقال دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که بر اساس آیین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند.
۳-موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.
۴-موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه چند نیم سال برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه نکرده و مشکلی از لحاظ نظام وظیفه ندارند.
۵-موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا شده اند و یا خانمهایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می کنند 
۶-موافقت با تغییر رشته دانشجویان در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ  حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.
۷-موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی از لحاظ سایر مقررات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل هستند.
۸- شورای بررسی موارد خاص ، مسئول رسیدگی کننده به موارد خاص دانشجویان و ارائه راه حل های منطقی و شفاف برای پرونده های مطروحه در شورا بوده که نیازمند بررسی دقیق تر و قضاوت منصفانه تر و همه جانبه داشته باشند که این مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، محروم و یا در شرف محرومیت از تحصیل در مراکز به دلایل آموزشی بوده و لازم است به صورت خاص و موردی ودر چارچوب و اختیارات تفویض شده زیر بررسی و تصمیم گیری نمایند.
۹- اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان کار دانی و کارشناسی که باتوجه به رعایت مقررات آموزشی در معرض اخراج قرار گرفته اند به شرط آنکه میانگین کل شان کمتر از ده ( ۱۰ ) نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

شرح وظایف:

۱-شورای بررسی موارد خاص : در این شورا به وضعیت آموزشی دانشجویانی که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنان که در تحصیل شان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد، پرداخته می شود.

۲-شورای بررسی موارد خاص استان : در شورای بررسی موارد خاص استان اردبیل به مشکلات آموزشی آن دسته از دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنان که در تحصیل شان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد، پرداخته می شود.