ورود به سایت

معرفی ادارۀ امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 - 22:59 | 
ادارۀ امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی (دکتر ابراهیم آرامی):

شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۹۸  داخلی: ۵۲۹۸ 

ادراۀ امور انضباطی و موارد خاص دانشگاه در خصوص کمک به ادامه تحصیل دانشجویانی که در طول تحصیل دارای مشکل آموزشی هستند و تبیین قوانین و مقررات انضباطی، فعالیت می‌نماید. این اداره در سایت غربی دانشگاه، طبقۀ همکف ساختمان سبلان واقع است. پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می‌شوند که کمیته‌های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می‌شود. بدیهی است با وجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته‌ها، توجه به شیوه‌های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری جزو اصول اساسی و خدشه‌ناپذیر این شوراها تلقی می شوند.

شماره تماس ها:

 رئیس ادارۀ امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی: آقای ابراهیم آرامی، ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۹
 کارشناس ادارۀ امور انضباطی: ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۳
 کارشناس موارد خاص دانشجویی: ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۹