ورود به سایت

معرفی کارکنان اداره خوابگاه های برادران

حسن جعفری
کارشناس مسئول اداره امور خوابگاه ها
 آقای حسن جعفری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۰۴۴
 محل کار: ضلع غربی دانشگاه - خوابگاه شماره ۳  مستقیم :۳۱۵۰۵۰۴۴
کارشناس اداره امور خوابگاه ها
 آقای طیب زرنگار  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوابگاه شهید رحیمی و خوابگاه متأهلی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۷
شیفت شب خوابگاه های داخل
 آقای اسماعیل اجلالی   شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت شب خوابگاه های داخل
 آقای جعفر عباس زاده  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت روز خوابگاه های داخل 
 آقای مهدی وثوق  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۰۴۴
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
شیفت شب خوابگاه شهید رحیمی
 آقای میرمهدی سعادت  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوابگاه ه شهید رحیمی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۷
نیروی خدماتی خوابگاه شهید رحیمی
 آقای محرم کاظم پور  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 m.kazempour۵۹gmail.com  داخلی : ۵۲۵۷
 محل کار: خوبگاه شهید رحیمی - شیفت روز  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۷۵
نیروی خدماتی امور خوابگاه های داخل
 آقای محمد رضا خداداد  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶
نیروی خدماتی امور خوابگاه های داخل
 آقای پیمان مهدی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۵۶
 محل کار: خوابگاه های داخل   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۶