ورود به سایت

عملکرد انجمن‌های علمی - سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ - 18:00 | 

دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

ادیان و عرفان

زهرا احدی

AWT IMAGE

دکتر سجاد حسینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی:

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۴
اقتصاد

پویا حسین‌زاده

AWT IMAGE

دکتر عبدالرحیم هاشمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۱
آموزش زبان انگلیسی

نیره آذری نمین

AWT IMAGE

دکتر افسانه سعیداختر

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۰
باستان‌شناسی

امیرعباس خلیل‌پور

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۱
تاریخ

مریم تیموری

AWT IMAGE

دکتر سجاد حسینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی:

- -

تعداد فعالیت ۴
جغرافیا

فرناز عالی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر منصور رحمتی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۱
حقوق

محمدمهدی آقائیان

AWT IMAGE

دکتر سیف‌اله مدبر

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی:

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -
تعداد فعالیت ۳
زبان و ادبیات عربی

شادی فرهنگی

AWT IMAGE

دکتر عادل آزاددل

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۴
زبان و ادبیات فارسی

محسن خانی رازلیقی

AWT IMAGE

دکتر مسروره مختاری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۶
علوم سیاسی

مهسا راحمی

AWT IMAGE

دکتر رضا محموداوغلی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۰
فلسفه

رضا آزر

AWT IMAGE

دکتر علی بابایی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۴
مدیریت بازرگانی

مهدی ترفیعی

AWT IMAGE

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۳
مدیریت گردشگری

فرشاد نادری

AWT IMAGE

دکتر ولی نعمتی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -
تعداد فعالیت ۲
هنر

محمدرضا صفری

AWT IMAGE

فریدون حسن‌خانی قوام

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۲

***

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجام شده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۴

۳۵

۱۰

۳

۲

****

دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

علوم باغبانی

مهدی خسروی مجدر

AWT IMAGE

دکتر اصغر استاجی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۸

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۷

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۴

- -

تعداد فعالیت ۱۹
علوم و صنایع چوب

علیرضا طلوعی

AWT IMAGE

بیتا معزی‌پور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۹
ژنتیک و تولیدات گیاهی

ابوالفضل امیری ملکی

AWT IMAGE

دکتر پریسا شیخ‌زاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -
تعداد فعالیت ۱۰
علوم دامی

حامد صمدی

AWT IMAGE

دکتر میرداریوش شکوری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۱
علوم و صنایع غذایی

 نسترن قربانی عموقین

AWT IMAGE

دکتر رضوان شاددل

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

- گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۹
علوم و مهندسی جنگل

شقایق محمدی 

AWT IMAGE

دکتر رقیه جهدی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

-

-

تعداد فعالیت ۱۵
علوم و مهندسی خاک

سکینه شهبازی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر حسین شهاب

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۴
گیاه‌پزشکی

مهسا جهانی 

AWT IMAGE

مهندس فروع‌الدین زرگرزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -

تعداد فعالیت ۷
مخترعین و مبتکرین

امیرمحمد مختاری

AWT IMAGE

دکتر علی روشنیان‌فرد

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی:

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۶

- -

تعداد فعالیت ۸
مرتع و آبخیزداری

فاطمه کاتب

AWT IMAGE

دکتر زینب حزباوی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی:

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۳

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۸
مکانیک بیوسیستم

میلاد مرادی

AWT IMAGE

دکتر علی روشنیان‌فرد

-AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

-

تعداد فعالیت ۲
مهندسی آب

سالار سرداری

AWT IMAGE

دکتر مهسا حسن پورکاشانی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی:  ۱

- -

تعداد فعالیت ۴
مهندسی فضای سبز

هاجر محمدزاده

AWT IMAGE

دکتر یونس پوربیرامی هیر

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۳

- -

تعداد فعالیت ۹
مهندسی مکانیزاسیون

رضا رسول‌زاده

AWT IMAGE

دکتر راضیه پوردربانی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۳

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌ انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۴

۱۰۸

*****

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

آمار

مهدی اجارودی

AWT IMAGE

دکتر بهداد مصطفایی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی:

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
ریاضی

پریناز فرخی

AWT IMAGE

دکتر احمد خوجالی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
زمین شناسی

سهند صادقی

AWT IMAGE

دکتر قهرمان سهرابی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی:

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی:

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
زیست شناسی

سهیل زرین‌کمر

AWT IMAGE

دکتر سید مهدی رضوی خسروشاهی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
سبز

امیرمحمد زودفکر

AWT IMAGE

دکتر صدیف احدپور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت
شیمی کاربردی

زهرا شادمهر

AWT IMAGE

دکتر ماندانا امیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی:

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
علوم کامپیوتر

پویا داننده

AWT IMAGE

مهندس دانیال میری‌زاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱ 

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲ 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۵
فیزیک

سهند تیزپاز

AWT IMAGE

دکتر حسین محمدزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۴
نانو

محسن دلیخون

AWT IMAGE

دکتر ناصر سپهری جوان

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت
نجوم

علی جهانگیری

AWT IMAGE

دکتر احمد خوجالی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -
تعداد فعالیت ۲

***

دانشکده علوم

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۰

۱۱

*****

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

رباتیک

محمد پاشازده

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
کارآفرینی

هادی ایزدی‌فرد

AWT IMAGE

انجمن علمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
مهندسی برق

امیرحسین آزادی

AWT IMAGE

دکتر حمید حیدرزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۵
مهندسی شیمی

علی نورانی

AWT IMAGE

دکتر مجید صفاجو

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی:

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۴
مهندسی عمران

میرسینا حسینی

AWT IMAGE

دکتر وحید جهانگیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -

تعداد فعالیت ۸
مهندسی کامپیوتر

عطا ملکی

AWT IMAGE

دکتر حمید بهادر

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
مهندسی معماری

سارا رحیمیان

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۳
مهندسی مکانیک

حسین هادی

AWT IMAGE

دکتر محمد وجدی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
هیدروانفورماتیک

یاسمن صاحب‌جمعی

AWT IMAGE

دکتر فریبرز معصومی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۲

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۲۲

*****

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

جشنواره حرکت

اتحادیه

تربیت‌بدنی

حسن مهرزاد

AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۷

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

-

-

تعداد فعالیت ۱۲
روان‌شناسی

نسترن محمدی

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی:  ۹

 - رویداد علمی: ۴ 

 - تولید و نشر محتوای علمی:

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

-

-

تعداد فعالیت ۱۳
علوم تربیتی

شیما فروتن

AWT IMAGE

دکتر مهدی معینی‌کیا

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

-

-

تعداد فعالیت ۸
مشاوره

الهام بابایی نیا

AWT IMAGE

دکتر اسماعیل صدری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۵ 

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

-

-

تعداد فعالیت ۷

***

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۴۰

*****

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات گیاهی

زینب یوسفی بجارسری

AWT IMAGE

دکتر لیلا غفارزاده نمازی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت ۳
گیاهان دارویی

رضا صادقی

AWT IMAGE

ناشناس

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

*****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات دامی

رقیه کاظم زاده

AWT IMAGE

دکتر آزاده بوستان

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
تولیدات گیاهی

جهان شیرزاد اجیرلو

AWT IMAGE

دکتر محمد حسن‌زاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
زراعت و اصلاح نباتات

ناشناس

AWT IMAGE

ناشناس

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: 

- -

تعداد فعالیت
ماشین‌آلات کشاورزی

حسن محمدی

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم تقی‌نژاد

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: 

 - رویداد علمی: 

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۱

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۱

*****

دانشکده فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

علوم مهندسی

حسین محمدپور

AWT IMAGE

دکترصباحی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: 

 - فعالیت پژوهشی: 

 - کارآفرینی: 

 - خلاقیت علمی: 

 - گفت‌وگوی علمی و تخصصی: 

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -

***

دانشکده فناوری‌های نوین نمین

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن

نشریه

۹

*****