کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 
ورود به سایت

طرح‌های پژوهشی داخلی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/23 - 14:27 | 
  1. طرح­ های پژوهشی داخلی
                 طرح‌های پژوهشی داخلی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه مدیریت سبز
  • ارزیابی ترمواکونومیکی آب شیرین کن چند اثره کوپل شده با یک سیستم تولید همزمان گرما، سرما و توان- مجری: دکتر هادی غائبی
  • ارزیابی اقتصادی و زیست­ محیطی حالت­های مختلف عملیاتی یک سیستم ذخیره ­سازی انرژی در یک سفره آب زیرزمینی(اکیفر) - مجری: دکتر هادی غائبی
  • تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی و بهینه سازی سیکل دو حلقه ای سرمایش و توان با ترکیب سیکل کالینا و تبرید جذبی- مجری: دکتر هادی غائبی
  • تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی و هینه سازی سیکل تولید سرمایش، گرمایش و توان- مجری: دکتر هادی غائبی
  • تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم نوین تولید همزمان توان و هیدروژن- مجری: دکتر هادی غائبی
  • استفاده از ذخیره سازی فصلی انرژی در اکیفر برای گرمایش و سرمایش مجتمع های مسکونی در شرایط آب و هوایی مختلف ایران- مجری: دکتر هادی غائبی