اعضاء کمیته حقوق شهروندی و میز خدمت دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/10 - 11:41 | 
  • معاون اداری، مالی و مدیریت منابع: دکتر تقی اکبری (رئیس کمیته)
  • مدیر امور اداری: خاقان آزاد (دبیر کمیته)
  • رئیس دبیرخانه: کمال الدین کمالی (عضو کمیته)
  • رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات: علی النقی مصطفایی (عضو کمیته)
  • رئیس اداره روابط عمومی: موسی ستاری سادات (عضو کمیته)
  • مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات: غلامرضا یوسفی فعال (عضو کمیته)
  • کارشناس IT مدیریت حراست: ابراهیم زارع ایمانی ( عضو کمیته) 
  • کارشناس کمیته حقوق شهروندی و میز خدمت: طاهر حسین زاده (عضو کمیته)