دستورالعمل میز خدمت

 | تاریخ ارسال: 1397/10/10 - 10:02 | 
شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری:برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل میز خدمت: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

راهنمای شماره 2 روش استقرار میز خدمت: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

نامه دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی به دانشگاه ها در خصوص ضرورت حقوق شهروندی: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید


صورتجلسه کمیته حقوق شهروندی و میز خدمت دانشگاه محقق اردبیلی: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

صورتجلسه ی کارگروه اجتماعی و فرهنگی(صیانت از حقوق شهروندی) شهرستان اردبیل: برای مشاهده اینجا کلیک کنید

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: برای مشاهده
اینجا را کلیک کنید