همایش‌ها
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی اعضا هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴ - 09:41 | 
 
دکتر یاشار عزیزیان

لینک‌ها:
                          صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکترآراز سیابی

لینک‌ها:
                     صفحه شخصی
                          هسته پژوهشی

 
دکتر پری امیری

لینک‌ها:
                       صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکترشراره میرزائی

لینک‌ها:
                     صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 

 
 دکترمجید راهرو زرگر

لینک‌ها:
                     صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکتر رضا حسن زاده

لینک‌ها:
         
           صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکترمهرداد شیخلو

لینک‌ها:
                     صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکتر صغری میرارشادی

لینک‌ها:
                
صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 

 
 
دکتر عباس صباحی نمینی

لینک‌ها:
                 
   صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکتر آرش عبدالملکی

لینک‌ها:
                   
 صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکترسولماز کیا

لینک‌ها:
                 
   صفحه شخصی
                      هسته پژوهشی

 
دکتر مریم معاضدی

لینک‌ها:
                     صفحه شخصی

                      هسته پژوهشی