معرفی مدیر گروه آموزشی مهندسی نوین

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 15:56 | 


دکتر مهرداد شیخلو 

مرتبه علمی: استادیار 
تلفن: ۳۲۳۲۵۵۰۱-۰۴۵