همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی کارمندان بخش آموزش

 | تاریخ ارسال: 1397/8/29 - 10:44 | 
  نام و نام خانوادگی: آقای محمدرضا فرخی
  سمت: مسئول آموزش
  تلفن: 32323622-045
  نام و نام خانوادگی: خانم اعظم قدیری
   سمت: کارشناس اداره رفاه و امور دانشجویی
   تلفن:
32323622-045