ورود به سایت

معرفی دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ - 13:50 | 
معرفی سخنگوی مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

آقای حسین هادی

معرفی اعضای مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: آقای حسن مهرزاد
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آقایان رضا آزر و محسن خانی رازلیقی
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: آقایان ابوالفضل امیری ملکی و سالار سرداری
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم: آقای سهند صادقی
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: 
آقای حسین هادی
معرفی دبیران دانشکده انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: آقای حسن مهرزاد
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
محمدمهدی آقائیان
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
آقای ابوالفضل امیری ملکی
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم:
آقای سهند صادقی
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: آقای حسین هادی
سال تحصیلی ۹۸-۹۷
  
معرفی سخنگوی مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آقای مهرداد ایرانپور دبیر انجمن علمی مدیریت بازرگانی
 
معرفی اعضای مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: آقای علی جباری
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آقایان مهرداد ایرانپور و رضا هاشمی معصوم‌آباد
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: آقایان مهران محمدی و سالار سرداری
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم: آقای امیرمحمد زودفکر
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: 
خانم نیلوفر رزمی
معرفی دبیران دانشکده انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: خانم فاطمه پناهی
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آقای امیرحسین حلاجیان
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: خانم آذرنگ فعال
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم: آقای مجید آرمون
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: آقای حسین هادی