ورود به سایت

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای اردشیر یوسف زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 08:31 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای اردشیر یوسف زاده ، تحت عنوان «  تعیین پتانسیل خطرپذیری سیلاب لحظه ای در حوضه آبریز سیمینه رود » در ساعت 10  الی 12   روز چهارشنبه  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: سرکار خانم دکتر بتول زینالی(100%).
 2. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(50%).
 3. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر خلیل ولیزاده (50%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر بهروز سبحانی.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر برومند صلاحی.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر سعید جهانبخش، عضو محترم هیات علمی استاد تمام دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای احد رنجبری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 08:28 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای احد رنجبری ، تحت عنوان «  تجزیه و تحلیل رفتار زمین ساختی پهنه گسلی و نقش آن در ایجاد مخاطرات ژئومورفیک مطالعه موردی: گسل قوشاداغ در جنوب اهر ورزقان در آذربایجان شرقی » در ساعت 14  الی 15   روز چهارشنبه  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر موسی عابدینی(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر داود مختاری(60%).
 3. استاد مشاور دوم رساله: جناب آقای دکتر خلیل ولی زاده(40%)
 4. استاد داور داخلی اول: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر عقیل مددی.
 1. استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر فریبا کرمی، عضو محترم هیات علمی استادتمام دانشگاه تبریز.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای مجتبی فریدپور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 08:26 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای مجتبی فریدپور  ، تحت عنوان «  تشخیص و تحلیل خشکسالی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از شاخص های هواشناسی، هیدرولوژی و سنجش از دور » در ساعت 14  الی 16   روز چهارشنبه  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: سرکار خانم دکتر بتول زینالی(100%).
 2. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(50%).
 3. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر اردوان قربانی (50%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر بهروز سبحانی.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر برومند صلاحی.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر سعید جهانبخش، عضو محترم هیات علمی استاد تمام دانشگاه تبریز.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای اصغر پاشازاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ - 10:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای اصغر پاشازاده  ، تحت عنوان «  سنجش تاب آوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی و ارائه الگوی شهر تاب آور با رویکرد آینده پژوهی» در ساعت 11 -12   روز چهارشنبه  مورخه 98/9/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی(100%).
 2. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی(100%).
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر عطا غفاری.
 4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر منصور رحمتی.
 5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر رحیم حیدری چیانه، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم زهرا عظیمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۳ - 12:06 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم زهرا عظیمی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 92 به شماره دانشجویی 9211364104  طبق مجوز شماره 98/12/11372 مورخه 98/7/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تحقیقی در نشانه های زبان و ادب در پنج مجموعه شعر شفیعی کدکنی» در ساعت 14  روز شنبه  مورخه 98/7/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر ابراهیم رنجبر(60%).
 2. استاد راهنمای دوم رساله: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(40%).
 3. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(100%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا عابدی، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.

دفعات مشاهده: 227 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای رضا عباسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۳ - 10:55 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  رضا عباسی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی  ، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111364102  طبق مجوز شماره 98/12/11274 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تحلیل بینامتنی سیر حماسه های شیعی با شاهنامه فردوسی » در ساعت 16  روز چهارشنبه  مورخه 98/7/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای رساله: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(50%).
 3. استاد مشاور دوم رساله: جناب آقای دکتر بیژن ظهیری ناو(50%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا عابدی، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی.

دفعات مشاهده: 238 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای پرویز پورکریمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ - 16:24 | 
اصلاحیه

جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  پرویز پورکریمی دانشجوی دکتری رشته باستانشناسی ، ورودی سال 92 به شماره دانشجویی 9211684103  طبق مجوز شماره 98/12/10417 مورخه 98/6/25 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تحلیل فضایی و ساختاری قلاع و استحکامات دفاعی ایران و عثمانی از سده 10 تا 14 هجری محدوده مورد مطالعه: شمال غرب ایران و آناتولی شرقی » در ساعت 13  روز چهارشنبه  مورخه 98/7/10 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر کریم حاجی زاده(60%).
 2. استاد راهنمای دوم رساله: جناب آقای دکتر رضا رضاو(40%).
 3. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر بهروز افخمی(100%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حبیب شهبازی شیران.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر اردشیر جوانمردزاده.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر مرتضی حصاری، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ولی نعمتی.

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای بشیر بشارتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 14:13 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  بشیر بشارتی  دانشجوی دکتری رشته زئومورفولوژی، ورودی سال 93 به شماره دانشجویی 9311925102  طبق مجوز شماره 98/12/9627 مورخه 98/6/25 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرسایش خندقی با استفاده از روش های آماری و تحلیل های مورفومتریک مطالعه موردی حوضه آبخیز شورچای هشترود» در ساعت 11 صبح  روز شنبه  مورخه 98/6/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر موسی عابدینی(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%).
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر فریبا اسفندیاری.
 4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر عقیل مددی.
 5. استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر فریبا کرمی، عضو محترم هیات علمی (استاد تمام) دانشگاه تبریز.
 6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم ژاله عرفانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 07:59 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم ژاله عرفانی  دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 92 به شماره دانشجویی 9211364103  طبق مجوز شماره 98/12/8902 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی تطبیقی مضامین برجسته­ی عرفانی در مکتب تعالی گرایی و ادبیات عرفانی ایران با تکیه بر شواهدی از امرسون، ثورو و مولانا و حافظ » در ساعت 14 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر حسین نوین(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر علی آرین(50%).
 3. استاد مشاور دوم: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.(50%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رامین محرمی.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر ابراهیم اقبالی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم مینو مجیدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 07:56 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مینو مجیدی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111364104  طبق مجوز شماره 98/12/9801 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی نمودهای فمنیسم در داستان های غزاله علی زاده » در ساعت 16 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر ابراهیم رنجبر(60%).
 2. استاد راهنمای دوم رساله: جناب آقای دکتر حسین نوین(40%).
 3. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(50%).
 4. استاد مشاور دوم رساله: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی(50%).
 5. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
 6. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
 7. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر ابراهیم اقبالی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
 8. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 263 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای بهنام فتحی دورجون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 07:52 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  بهنام فتحی دورجون دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 93 به شماره دانشجویی 9311365105 طبق مجوز شماره 98/12/8905  مورخه 98/6/16 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی شیوه های روابط متنی بین اشعار ناصر خسرو و سنایی با تکیه بر نظریه ژولیا کریستوا و ژرار ژنت » در ساعت 10   روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(100%).
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر علی غفاری.
 4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.
 5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر مهدی مسبوق، عضو محترم هیات علمی (استاد) دانشگاه بوعلی سینای همدان.
 6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری آقای محمد نوحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 08:08 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  محمد نوحی دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111384104  طبق مجوز شماره 98/12/6767 مورخه 98/5/7 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  عوامل موثر در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های شمالی سبلان» در ساعت 14 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/5/9 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر عقیل مددی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر موسی عابدینی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
 4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
 5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر شهرام روستایی.
 6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.

دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای سیدمحمد نجیبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۴ - 07:57 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  سیدمحمد نجیبی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ، ورودی سال 1392، به شماره دانشجویی 9111374102  طبق مجوز شماره 4675/12/98 مورخه 97/3/22 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی پالئوژئومورفولوژی پلایای میقان » در ساعت 9/30 صبح  روز چهارشنبه  مورخه 98/4/3 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر حسین نظم فر(60%)
 2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر  عطا غفاری گیلانده(40%)
 3. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی(100%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی.
 5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر منصور رحمتی.
 6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر ابوالفضل قنبری دانشیار دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.

دفعات مشاهده: 483 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه ایان نامه دکتری خانم بهاره میرزاخانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - 12:15 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم  بهاره میرزاخانی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا ، ورودی سال 1392، به شماره دانشجویی 9211384104 طبق مجوز شماره 98/12/4063 مورخه 97/3/22 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی پالئوژئومورفولوژی پلایای میقان » در ساعت 11 صبح  روز چهارشنبه  مورخه 98/3/29 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر عقیل مددی(100%).
 2. استاد مشاور اول رساله: سرکار خانم دکتر زهرا بیگم حجازی (50%)، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران.
 3. استاد مشاور دوم رساله: سرکارخانم دکتر بتول زینالی(50%).
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
 5. استاد داور داخلی دوم: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
 6. استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر فریبا کرمی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
 7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.

دفعات مشاهده: 557 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای ابوذر مطیع دوست کومله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 14:55 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  ابوذر مطیع دوست دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ورودی سال 1390، به شماره دانشجویی 9011374101 طبق مجوز شماره 97/12/20008 مورخه 97/11/27 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تقابل و تعامل بازارهای سنتی و مدرن (مطالعه موردی: کلانشهر رشت)» در ساعت 12 بعدازظهر  روزسه شنبه  مورخه 97/11/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر حسین نظم فر، استاد راهنمای اول
2- دکتر اکرامت اله زیاری، استاد راهتمای دوم از دانشگاه تهران
3- دکتر عطا غفاری گیلانده، استاد مشاور
4- دکتر محمدحسن یزدانی، استاد داور داخلی اول
5- دکتر منصور رحمتی ،
استاد داور داخلی دوم

6- دکتر اکبر اصغری زمانی، استاد داور خارجی از دانشگاه تبریز
7- دکتر موسی عابدینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 771 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای منصور علیزاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - 15:08 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای دکتر  منصور علیزاده دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 1392، به شماره دانشجویی 9211364105 طبق مجوز شماره 97/12/19496 مورخه 97/11/17 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی اندیشه های مولوی در دیوان شمس بر اساس نظریه استعاره شناختی» در ساعت 13 بعدازظهر  روز چهار یکشنبه مورخه 97/11/24 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر خدابخش اسداللهی، استاد راهنمای اول
2- دکتر ابراهیم رنجبر، استاد راهتمای دوم
3- دکتر بیژن ظهیری، استاد مشاور
4- دکتر شکراله پورالخاص، استاد داور داخلی اول
5- دکتر مسروره مختاری ،
استاد داور داخلی دوم

6- دکتر محمدرضا عابدی، استاد داور خارجی از دانشگاه تبریز
7- دکتر مهرداد آقایی، نماینده تحصیلات تکمیلی
 

دفعات مشاهده: 1035 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای کاوه امین نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - 14:38 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای دکتر  کاوه امین نژاد  دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، ورودی سال 1391، به شماره دانشجویی 9111374101  طبق مجوز شماره 97/12/19005 مورخه 97/11/10 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  امکان سنجی تحقق شهر هوشمند در ایران-مطالعه موردی شهر سنندج» در ساعت 14 بعدازظهر  روز سه  یکشنبه مورخه 97/11/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر عطا غفاری گیلانده، استاد راهنما
2- دکتر محمدحسن یزدانی، استاد مشاور اول
3- دکتر علیرضا محمدی، استاد مشاور دوم
4- دکتر حسین نظم فر،، استاد داور داخلی اول
5- دکتر منصور رحمتی ،
استاد داور داخلی دوم

6- دکتر ابوالفضل قنبری، استاد داور خارجی از دانشگاه تبریز
7- دکتر صیاد اصغری ، نماینده تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 849 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر ابراهیم بهشتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۸ - 08:25 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای دکتر  ابراهیم بهشتی  دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی ، ورودی سال 1391، به شماره دانشجویی 9111384101  طبق مجوز شماره 97/12/16556 مورخه 97/10/8 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان « استخراج و مشخصه سازی لندی ها با استفاده از تحلیل های چند مقایسه و شی گرا منطقه مورد مطالعه دامنه های شمال سبلان » در ساعت 14/30 بعدازظهر  روز چهار شنبه مورخه 97/10/12 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر فریبا اسفندیاری، استاد راهنمای اول
2- دکتر عقیل مددی،، استاد داور داخلی اول
3- دکتر صیاد اصغری ،
استاد داور داخلی دوم

4- دکتر موسی عابدینی، استاد داور داخلی سوم
5- دکتر عطا غفاری ، نماینده تحصیلات تکمیلی
6- خانم دکتر فریبا کرمی، استاد تمام دانشگاه تبریز ، استاد داور خارجی 

دفعات مشاهده: 849 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر فریبا بیگی پور مطلق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۸ - 08:16 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم دکتر  فریبا بیگی پورمطلق  دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی ، ورودی سال 1391، به شماره دانشجویی 9111384102  طبق مجوز شماره 97/12/16563 مورخه 97/10/8 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان « نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در پراکندگی سایت های تاریخی، مطالعه موردی سایت های تاریخی الشتر » در ساعت 10 صبح روز 
چهار شنبه مورخه 97/9/27 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر عقیل مددی ، استاد راهنمای اول
2- دکتر بتول زینالی، استاد مشاور رساله
3- دکتر فریبا اسفندیاری، ، استاد داور داخلی اول
4- دکتر صیاد اصغری ،
استاد داور داخلی دوم
5- دکتر محمدحسن یزدانی ، نماینده تحصیلات تکمیلی
6-
دکتر ایرج جباری ، استاد دانشگاه رازی کرمانشاه، استاد داور خارجی
7- خانم دکتر فریبا کرمی، استاد تمام دانشگاه تبریز ، استاد داور خارجی 

 

دفعات مشاهده: 871 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر