منتخبین دانشکده علوم تربیتی در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:57 | 
1- دکتر حسین قمری گیوی (استاد)
2- دکتر سجاد بشر پور (دانشیار) 
3- دکتر امیرعلی جعفر نژاد (استادیار)