منتخبین دانشکده علوم انسانی در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:55 | 
1- دکتر برومند صلاحی (استاد)
2- دکتر رضا عبدی (دانشیار) 
3- دکتر ولی محمدی (استادیار)